Kære medlemmer af Interesseforeningen Hostrups Have og Beboerrepræsentationen Hostrups Have.
Med baggrund i et afholdt samarbejdsmøde mellem vore 2 foreninger har vi besluttet at udsende en fælles informationsskrivelse til alle beboere.

Dels for at informere om at vi nu søger at sikre kommunikation de to foreninger imellem, og væsentligere ud mod medlemmerne. Ydermere ønsker vi at give en status på de sager der pt. verserer i forholdet til udlejer Heimstaden.

1. Baggrund for og arbejdsfordeling mellem de to foreninger

Som man husker, opstod Interesseforeningen på baggrund af konkursen. Der måtte naturligt være en forening, som kunne forsvare beboernes interesser i forhold til Nykredit og en forventelig ny ejer, som efterfølgende viste sig at blive Heimstaden.

I kølvandet på konkursen og overgang til lejerstatus, er der opstået en række spørgsmål, der kun vedrører tidligere andelshavere, og hvor retspraksis forsat er uklar. Disse forhold varetages i udgangspunktet af interesseforeningen, der derfor forsat har brug for opbakning fra så mange tidligere andelshavere som muligt. Det er bl.a. i forholdene omkring huslejens niveau, lejekontrakternes udformning og de fraflyttersager der er opstået. På sigt er det håbet at Interesseforeningens eksistensberettigelse ophører, og beboerrepræsentationen alene kan varetage de spørgsmål der opstår på lejernes vegne.

Alle forhold der vedrører samtlige lejere i Hostrups Have, varetages naturligt af beboerrepræsentationen. Det vedrører de løbende spørgsmål der opstår, men også sager af mere principiel karakter, såsom genhusningssager i forbindelse med renovering af ejendommen, fastlæggelse af stigningstakten på husleje mv. Beboerrepræsentation kan i disse sager søge bistand hos Lejernes Landsorganisation (LLO)

At der dog forsat er behov for begge foreninger, blev bekræftet på et møde afholdt i september mellem repræsentanter for Interesseforeningen, LLO og den Interesseforeningen tilknyttede advokat, Kasper Vestberg.

Et af de spørgsmål der blev drøftet på mødet var bl.a. hvorvidt, man kunne forestille sig en sammenlægning af de to foreninger, eller en anden struktur som overflødiggjorde to foreninger. Det mente hverken LLO, eller Kasper Vestberg var tilfældet for nuværende. Men de foreslog bl.a. et tættere samarbejde de to foreninger imellem, hvilket bekræftede de tanker man selv havde gjort sig i regi af henholdsvis Interesseforeningen og Beboerrepræsentationen.

De to foreninger har derfor i første omgang afholdt et møde d. 8. oktober. Her blev det aftalt at afholde løbende møder med henblik på at dele informationer, koordinere indsatser, og evt. drøfte hvorvidt opståede sager varetages af den ene eller den anden forening. Dette skulle gerne sikre at
der ikke er nogen sager der ”falder mellem to stole”. Eller som minimum sikre at der kommunikeres til beboerne såfremt opståede spørgsmål i forhold til udlejer ikke varetages i nogen af de to foreninger.

2. Arbejdsfordeling og status på verserende sager

2a. Interesseforeningens ansvarsområde og status på verserende sager:
• Varetager de sager der udelukkende vedrører lejere med tidligere andelshaverstatus, og hvor sagerne vedrører eller potentielt vedrører en stor andel af medlemmerne.
• Det gælder følgende sager:
o Fraflyttersager:
▪ Som det er nogen bekendt, har Heimstaden fremsendt opkrævninger til fra- flyttede lejere, på baggrund af en vurdering af lejlighedernes stand
▪ Huslejenævnet har i første omgang, afvist LLO`s indsigelser på vegne af be- rørte beboere i disse sager
▪ Derfor har Interesseforeningen besluttet at forfølge dette principielle spørgsmål, ved domstolene på vegne af foreningens medlemmer
▪ Ønsket om at forfølge spørgsmålet er bl.a. begrundet I at der ikke blev ført det lovpligtige indflytningssyn i forbindelse med overgang fra andelslejlighed til lejestatus
▪ Samtidig er dette et forhold der på et tidspunkt vil berøre alle Interessefor- eningens medlemmer (eller disses efterladte)
▪ Sagen føres af Interesseforeningens advokat Kasper Vestberg, og finansieres af Interesseforeningen
▪ Status tilgår på Interesseforeningens generalforsamling d. 28 november 2018. Indkaldelse til denne udsendes primo november
▪ Indtil der foreligger en afgørelse i den pt. verserende sag vedrørende fraflyt- ningsopkrævninger, henvises til beboerforeningen og LLO, som beskrevet nedenfor, under punkt 2b

o Huslejens størrelse:
▪ For nuværende føres sagerne om fastlæggelsen af huslejeniveauet for bolig- nævnet i Frederiksberg via LLO for de af lejerne der har indbragt deres sag via dem.
▪ Der er i september udsendt en status på disse fra LLO, til dem der har ind- bragt deres sager
▪ Når der forventeligt falder en afgørelse i disse i 2019, forventes disse at blive anket af enten udlejer, eller af lejerne, der ønsker at forfølge dette.
▪ Interesseforeningen ser det som sin opgave at varetage Interesseforenin- gens medlemmes interesse i disse sager og mere konkret sikre advokatbi- stand og finansiering af dette, når sagerne i 2. instans skal føres ved boligret- ten

o Lejekontrakternes udformning:
▪ Også her har LLO gjort indsigelse mod de af Heimstaden fremsendte leje- kontrakter, for de af beboerne som har indsendt deres sag via LLO
▪ Det drejer sig bl.a. om begrænsningerne vedrørende husdyrhold, antallet af beboere mv.
▪ På samme vis som med huslejefastsættelsen, forventes afgørelserne i disse sager ved huslejenævnet på Frederiksberg at blive anket til i 2. instans bolig- retten
▪ Interesseforeningen planlægger at sikre interesseforeningens medlemmers interesser i disse sager på samme vis som i tvisten om huslejeniveauernes fastsættelse

2b. Beboerrepræsentationen. Status:
Beboerrepræsentationen har i det væsentlige taget sig af lokale forhold, som bliver styret af driftskontoret og i visse andre sager med direkte kontakt til Heimstaden`s Direktør. Dette har der været grund til f. eks. sagen om branden i kælderen, hvor vaskeriet ligeledes blev alvorligt ramt, Samt den nuværende altanrenovering, som har trukket meget langt ud. Det er BR ́s opfattelse at hvis ingeniørfirmaet Geilhede havde foretaget et ordentligt og grundigt arbejde inden starten på arbejdet, var reparationstiden blevet væsentlig kortere Heldigvis har de bygningsarbejdere, som har været beskæftiget med selve arbejdet, været meget venlige, og gjort hvad der var muligt, for at mindske besværet for beboerne.

I år er der fra Ejendomsadministrationen CEJ udsendt 2 huslejestigninger. Begge var dog beskedne stigninger, men BR valgte alligevel at sende dem begge til vurdering i Lejernes Lo. Den første del blev hurtigt godkendt af LLO, fordi det var lovfæstede afgifter og omkostninger. Nr. 2, som har virkning pr. 1. januar 2019 har LLO forlangt en hel del dokumentation for hos CEJ, men denne er ikke færdigbehandlet endnu.

En ting, som garanteret vil vække glæde hos mange beboere er at flagstangen igen vil blive benyttet på alle flagdage. BR har fået en frivillig aftale med nogle af vore beboere, som vil sørge for denne opgave.
Herudover kan vi meddele at CEJ er begyndt udlejningen af de 5 første renoverede lejligheder og Heimstaden meddeler, at der nu løbende vil ske renovering af de ledige lejligheder, så disse ligeledes kan blive udlejet.

Muligheder i forbindelse med fraflytningssager:
Som beskrevet ovenfor fører interesseforeningen pt. en principiel retssag, vedrørende tidligere andelshaveres mulighed for at gøre indsigelse mod en evt. opkrævning fra Heimstaden`s side i forbindelse med fraflytning fra sin lejelejlighed. Indtil en sådan principiel afgørelse foreligger, har man følgende muligheder i forbindelse med fraflytning:

1. Man kan vælge at acceptere en evt. opkrævning, såfremt beløbet er af en størrelse hvor man ikke mener at det er værd at forfølge sagen yderligere
2. Man kan vælge at videreføre sit medlemskab af LLO som privatmedlemskab, og føre sagen
via LLO. I så tilfælde skal man kontakte LLO for nærmere information
3. Man kan sandsynligvis vælge at gøre indsigelse mod opkrævningen, med henvisning til den verserende principielle sag. Hvordan man præcist skal forholde sig såfremt denne mulighed vælges, er pt. ved at blive afklaret via LLO. Mere information vil følge når en afklaring forelægger

Der er i forbindelse med fraflytningssynet mulighed for at kontakte beboerrepræsentation og få disse til at deltage ved synet, uanset hvad.

Vi skal endvidere erindre beboere, som ønsker at fraflytte deres lejlighed, at det er vigtigt, at man sørger for at de hensatte vedligeholdelsespenge bliver brugt til den løbende vedligeholdelse inden lejligheden bliver opsagt, idet denne konto vil blive spærret i samme øjeblik, lejligheden opsiges.

Det betyder at vedligeholdelseskontoen ikke kan benyttes til evt. reparationer, efter lejligheden er opsagt. Det beløb som ikke er benyttet, vil blive overført til ny lejer.

På grund af at 2 medlemmer af bestyrelsen for beboerrepræsentationen er fratrådt, er der foretaget en ny konstituering, som følger:
Formand, Bent Frank Petersen, svar på mail til hjemmesiden
Kasserer, Kristine S. Lundsgaard
Sekretær, Lisbeth Meinicke
Referater og flyttesyn, Lisbet Albrectsen
Div. Udsendelser, LLO blade og bestyrelseslokalet,
Hans Erik Nielsen, Udsendelse af breve til mail-løse beboere, flyttesyn Og tilsyn med biblioteket

Suppleanter:
Blance Y Palm, Flyttesyn
Berit Lukman, Flyttesyn

Vi ses forhåbentligt snart
Vi håber at se så mange af jer som muligt, til henholdsvis Interesseforeningens planlagte generalforsamling d. 28. November 2018, og beboermøde i beboerrepræsentationen primo 2019. Mere information følger

Med venlig hilsen
Beboerforeningen Hostrups Have og Interesseforeningen Hostrups Have